نمونه فهرست عدل بندی  ( PACKING LIST ) ……………………………

 

 

نمونه فاکتور  ( COMMERCIAL INVOICE ) ……………………………….

 

 

شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده در امر بازرسی کالاهای وارداتی 

 

 

کتاب تعرفه مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۶…………………………..

 

 

لیست کالاهای مشمول استاندارد اجباری      …………………………….